Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Žákovské porfolio

animace - hlouček

Žákovské portfolio

Co je to portfolio?

Je to složka, ve které si žák shromažďuje výsledky své práce. Může to být krabice, kufřík, ale praktické jsou přenosné desky.

Každý žák může mít své vlastní portfolio, ale můžete se rozhodnout také pro vytvoření třídního portfolia k určitému předmětu, projektu či tématu.
K vašemu celoškolnímu projektu můžete zpracovat i školní portfolio.

K čemu portfolio slouží?

Portfolio slouží především k mapování činnosti žáka. Žák si do něj ukládá výsledky své práce, které má možnost si přehledně uspořádat, může je kdykoliv představit: spolužákům, učitelům nebo rodičům. Portfolio je významným pomocníkem také při hodnocení žákovy práce. Vždyť jeho úprava, organizace a obsah jasně vypovídají o tom, s jakou motivací žák ke své práci přistupuje.

Portfolio tedy může plnit tři základní funkce:

a) dokumentační (žák archivuje výsledky své práce)
Žák si zakládá výsledky své práce, zpracované materiály, testy, dotazníky, formuláře, pracovní listy, deníkové záznamy a poznámky k práci, ale nemusí se nutně jednat o ucelené materiály, mohou to být i dílčí výstupy, náčrty, poznámky.
b) prezentační (žák představuje své nejlepší práce)
Žák představuje své nejlepší práce a výstupy. Sám má možnost ovlivňovat výběr a uspořádání materiálů.
c) hodnotící (umožňuje sledovat průběh vzdělávacího procesu a dosahovaných výkonů)

Na základě srovnání ukázek výstupů lze sledovat vývoj žákovy práce v určitém období, taková dokumentace je významným pomocníkem při provádění hodnocení a jeho zdůvodnění.

Jaká mohou být portfolia?

Portfolio může tedy vytvářet jednotlivec, nebo kolektiv. Portfolia mohou být:
a) pracovní, do kterých se shromažďuje prakticky všechno, co žák vytvoří a co má vypovídací hodnotu,
b) ukázková, která obsahují vybraná a nejzdařilejší díla, nebo díla s největší vypovídající schopností,
c) hodnotící, která obsahují především výstupy, o kterých žák ví, že budou hodnoceny, anebo již zhodnocené materiály.

Jak se portfolio vyrábí?

Portfolio vzniká postupně, jak žák vytváří a shromažďuje materiály. Tyto materiály je třeba bezpečně a přehledně uložit tak, aby se zabránilo jejich ztrátě nebo poškození.
Aby bylo portfolio funkční, musí nejen bezpečně uchovávat materiály, aby se nezmačkaly a nevypadávaly, ale také umožňovat přehledné uspořádání a následnou práci s nimi. Myslete i na dostatečnou kapacitu, aby portfolio pojalo materiály za vámi stanovené období, např. minimálně po dobu práce na projektu.
Nejvhodnější se zdá pákový pořadač, který se vyrábí v šířkách od 50 do 85 milimetrů. Takový pořadač umožňuje dobře uspořádat a organizovat materiály uvnitř.
Desky pořadače si žáci ozdobí dle vlastního vkusu, nebo podle zaměření portfolia a opatří svým jménem. Můžete též použít připravený vzor, který si stáhnete na našich stránkách, a který si žáci upraví podle svého. Vzor naleznete zde. Pro případ ztráty mohou doplnit i údaje o třídě a škole.

Co všechno může žákovské portfolio obsahovat?

Do portfolia si mohou žáci, s trochou nadsázky, uložit všechno, co se do něj vejde. Zaleží hlavně na pravidlech, která si sami stanovíte.
Tato pravidla mohou být součástí vašich „třídních dohod“ (dohody o vzájemném respektování), pokud jste se pro ně rozhodli.
V každém případě je třeba si tato pravidla jasně stanovit, předejdete pak diskuzím při případném hodnocení žákovského portfolia nebo při odkazování na materiál, který měl být uložen. Základním pravidlem je tedy jasné stanovení povinných materiálů k založení.

Možný obsah portfolia:

 • koncepty, návrhy, náčrtky
 • vyplněné pracovní listy
 • další zpracované materiály – CD s textovými, zvukovými i obrazovými soubory, plakáty letáčky, fotografie
 • suvenýry a trofeje z akcí – vstupenky, prospekty, pohledy, fotografie z akcí
 • označené nejlepší výstupy
 • hodnotící dokumenty: písemné práce, dotazníky, formuláře, ocenění
 • sebehodnocení
 • deník pro záznam postřehů z práce
 • vzkazy od vyučujícího a spolužáků
 • plán další práce a její možné vylepšení

Kdo má za portfolio zodpovědnost?

Metodické pokyny k práci s portfoliem udílí vyučující, ale za vedení a organizaci portfolia je odpovědný jeho majitel. Je dobré ponechat žákům dostatečný prostor pro vlastní rozhodování, aby měli pocit, že kontrolují svou práci a mají možnost její výstupy ovlivňovat. Sami se rozhodnou, co budou prezentovat, a co ne. Zároveň tím vedeme žáky k zodpovědnému přístupu.

Jak se portfolio organizuje?

Při organizaci portfolia využívejte zakládací obaly (někdy se také označuje jako prospektový obal) a rozlišovače. Ty se vyrábějí v různých barvách a z různých materiálů (kartonové nebo plastové), mohou být abecední nebo číslové. Portfolio tak bude obsahovat tematicky řazené kapitoly. Ty mohou být oddělené i zvláštní stránkou obsahující název kapitoly, obrázek, fotografii, krátkou anotaci práce. Kapitolu pak lze ukončit vlastním hodnocením, dotazníkem, vzkazem, poznámkou či hodnocením provedeným učitelem.

Kde se portfolio přechovává?

Portfolio by neměli žáci libovolně odnášet mimo školu. Zmenší se tak nebezpečí jeho ztráty nebo poškození. Na portfolia je dobré určit bezpečné místo ve třídě. Záleží opět na tom, jaké jsou zvyklosti ve vaší škole. Pokud žáci přecházejí do různých učeben, není od věci mít na portfolia vyhrazenou uzamykatelnou skříň, kterou bude mít na starosti služba nebo vyučující.

Jak s portfoliem pracovat?

Záznam očekávání a hodnocení práce

Důsledně pracujte s očekáváním žáků a následným hodnocením celku / projektu / práce. Pokud si žáci určitým způsobem zapíší (vyplní dotazník, napíší vlastními slovy, graficky zaznamenají), co očekávají (od tématu, exkurze, studia, předmětu, projektového dne), a následně zhodnotí práci, mohou si pak oba zápisy porovnat.

Ukládání žákovských prací

Portfolio je třeba plnit uvážlivě, aby se nestalo odkladištěm čehokoli, dopředu žáky upozornit, které materiály jsou vhodné k založení. To umožní vracet se k práci, postupovat v krocích a plnit tak i dlouhodobější úkoly. Portfolio pak umožní celkové hodnocení tematického celku či projektu. Žák i vyučující mají k dispozici podklady pro provádění hodnotících aktivit. Smyslem portfolia je též ukázat vývoj žákovy osobnosti. Dosáhnete toho tak, že sbíráte podobné materiály v průběhu delšího časového období, např. několika let. Proto se opakovaně vracejte k vybraným tématům, aby vyniklo rozdílné zpracování, uchopení úkolu, vyzrálost technická či jiný posun žáka.

Prezentace žákovy práce

Lze organizovat průběžné prezentace žákovských portfolií, prezentaci po ukončení projektu nebo tematického celku, při prezentačních akcích školy, jako je den otevřených dveří, a při třídních schůzkách.

Hodnocení žákovy práce

V předem stanoveném období pak provádíme i hodnocení žákovského portfolia dle dohodnutých pravidel.

Jak stanovit pravidla pro vedení portfolia?

Nejprve je vhodné rozhodnout se pro jeden ze zmiňovaných typů portfolia a seznámit žáky s očekáváními vyučujícího. Žáci musí rozumět tomu, proč si tato portfolia zakládají, a k čemu je budou užívat.

Samotná pravidla se pak budou týkat:

 • přechovávání portfolií a zodpovědnosti za ně,
 • obsahu portfolií – povinné materiály, dobrovolné materiály, obsahová kvalita zpracování, čistota, úprava, míra tvořivosti, rozsah materiálů,
 • případné hodnocení portfolií – co a kdy se hodnotí.
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku